Stadgar

Stadgarna för föreningen CHRISTINORNA, Företagskvinnor i Kristinehamn reviderade 2015.

§1
Föreningen är en fristående ideell och partipolitiskt obunden förening. Som medlemmar
antas kvinnor i Kristinehamns kommun som

* driver eget företag
* planerar att starta företag
* är anställd i familjeföretag

En medlem kan också

* vara bosatt i Kristinehamns kommun men driva företag på annan ort
* eller driva verksamhet i Kristinehamns kommun men vara bosatt på annan ort.

§2 Mål
Föreningens mål är att
1. Utbilda och utveckla medlemmarna i företagande
2. Utveckla och stärka de etablerade företagen
3. Skapa mentorskap mellan etablerade företagare och den som går i tankar att starta eget
4. Skapa kontakter mellan nätverkets medlemmar och kontakter i näringslivet
5. Driva frågor gemensamt och kunna påverka beslutsfattare inom näringslivet
6. Lyfta fram kvinnligt kunnande

§3 Medlemskap
Begäran om medlemskap skall ske till föreningens styrelse.
En medlem i Christinorna
1. Skall senast en månad efter årsmötet betala av årsmötet fastställd medlemsavgift
2. Skall följa föreningens stadgar samt beslut som har fattats av styrelse och
föreningsmöten
3. Har vid utträde ur föreningen inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom
4. Kan - om hon så önskar - stanna kvar i föreningen även om hon avvecklar sitt företag om
hon i övrigt följer föreningens syfte och stadgar.

§4 Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för dessa
stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen skall verkställa de beslut som fattas vid föreningsmöten. Styrelsen skall också
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara och förvalta föreningens
medel och förbereda föreningsmöten

§5 Styrelsens sammansättning
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter som väljs på två år. Ordföranden väljs av årsmötet,
övriga funktioner inom styrelsen: vice ordförande, sekreterare och kassör utser styrelsen
inom sig. Tre ledamöter väljs ett årsmöte och de andra tre vid följande årsmöte för att säkra
kontinuiteten i styrelsen.

§6 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.

§7 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så beslutar.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften
av dessa är närvarande. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.
Vid styrelse och årsmötet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i
protokollet.

§8 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§9 Revision
En revisor för en period av två år och en revisorssuppelant för en tid av ett år väljs på
årsmötet.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det gångna
verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.

§10 Valberedning
Två personer väljs på två år.

§11 Möten
1. Årsmöte skall hållas före februari månads utgång. Skriftlig kallelse jämte dagordning för
årsmötet utsänds till varje medlem senast tre veckor före mötet.
2. Fråga som skall behandlas på årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast 4 veckor före
årsmötet
3. Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till extra möte
4. Tidpunkt och plats för mötet bestäms av styrelsen
5. Medlem som har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på mötet. För att kunna
utöva rösträtt vid frånvaro krävs skriftlig fullmakt.
6. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet jämte eventuella fullmakter.

§12 Årsmötesförhandlingar
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
1. Upprättande av närvaroförteckning och fastställande av röstlängd
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkningar
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10.Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret
11.Val av styrelse, revisorer och valberedning
12.Inkomna förslag
13.Övriga frågor

§13 Stadgefrågor
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två på varandra följande
föreningsmöten, därav ett årsmöte och kräver minst 2/3 majoritet av de närvarande
för beslutet.

§14 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande
föreningsmöten. Tiden mellan föreningsmötena skall vara 6 månader och ett av
mötena skall vara årsmötet. För ett sådant beslut krävs 3/4 majoritet. Medlem har vid upplösning av föreningen inte rätt till del av föreningens behållning
eller egendom.

Föreningens tillgångar vid föreningens upplösning skall användas för gemensam
aktivitet.